Politika Privatnosti

Pravne informacije

Opšti uslovi korišćenja ovog web sajta

Ovde navedeni uslovi korišćenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, kao i materijala sa Internet stranica Stojanov pravila su kojih su se dužni pridrzavati svi korisnici web stranica.

Stoga Vas molimo da se upoznate sa njima kako bi izbegli kasnije eventualne nesporazume i posledice u vezi istih.

Svako korišćenje stranice www.stojanov.rs/ uslovljeno je poštovanjem opštih uslova pristupa i korišćenja koji su dalje navedeni.

Samim pristupom i pregledanjem web stranica podrazumeva se da prihvatate opšte uslove koji su izvan posebnih sporazuma sa firmom Stojanov ili sa nekim ili svim članovima prodajne mreže firme Stojanov.

Ovu web stranicu je otvorila firma Stojanov isključivo za potrebe informisanja. Sve informacije dostupne na web stranicama stoga su isključivo informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili delovi bilo kojih podataka dostupni na ovoj stranici ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati drugima, bez prethodne pismene saglasnosti firme Stojanov.

Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama sa ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi subjekata kojima takve informacije mogu biti dostupne.

 

Prava intelektualne svojine

Predstavljanje i sadržaj ove stranice smatraju se intelektualnom svojinom firme Stojanov i kao takvi su zaštićeni zakonskim propisima koji su trenutno na snazi.

Sadržaj ove stranice zastićen je propisima iz oblasti autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koja pripadaju firmi Stojanov ili su ustupljena firmi Stojanov, a u vlasništvu su trećih lica. Stojanov takođe poseduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Modeli vozila, crteži, fotografije, slike, tekstovi, naslovi, video prikazi, sa ili bez zvuka, te svi drugi dokumenti na Internet stranici podležu zakonskim propisima iz oblasti autorskog prava, industrijske i/ili intelektualne svojine, i kao takvi su svojina firme Stojanov ili trećeg lica koja na osnovu valjanog pravnog osnova firme Stojanov garantuje ograničeno korišćenje ovog sadržaja.

Modeli vozila predstavljeni na web stranicama zaštićeni su prema zakonskim propisima koja se odnose na autorska prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine, kao i zaštitu nacrta i industrijskih modela.

Reprodukcija (digitalna ili na papiru) ove stranice, kao i na njoj prikazanih radova i modela vozila odobrava se isključivo za strogo ličnu upotrebu, isključujući bilo kakvo korišćenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa zakonskim propisima u oblasti autorskih prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koji su trenutno na snazi.

Osim gore navedenih odredbi, svaka reprodukcija, predstavljanje, korišćenje, delimična ili potpuna promena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, različitih radova ili modela vozila koje je čine, bez prethodnog pismenog odobrenja firme Stojanov, bilo zlonamerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uslova korišćenja materijala sa predmetnih web stranica koje sa sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, pa bi firma Stojanov takvog učinioca krivično i materijalno gonila, u skladu sa zakonskim propisima koji su na snazi.

Delimična ili potpuna reprodukcija tih sadržaja, bez prethodnog pismenog odobrenja firme Stojanov, strogo je zabranjena, isključujući reprodukciju izvršenu u skladu za potrebe štampe.

Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranice firme Stojanov, pojedinačnih elemenata web stranica firme Stojanov, dizajna logotipa firme Stojanov, bez izričitog pismenog odobrenja firme Stojanov.

 

Autorska prava marke

Ime marke firme Stojanov, logo firme Stojanov, imena vozila korišćena u njihovom delokrugu i sloganima, kao i odnosni proizvodi i usluge zaštićeni su registrovanim znakom (žigom) u skladu sa odredbama autorskog prava odnosno prava industrijske i/ili intelektualne svojine koje su na snazi. Svaka reprodukcija, korišćenje i/ili promene napravljene bez prethodnog pismenog odobrenja firme Stojanov, smatraće se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijske i/ili intelektualne svojine.

Spomenute su i druge marke, a teoretski mogu biti otkrivene prema početnom slovu. Stojanov ih koristi uz odobrenje njihovog vlasnika, ili kao oznaku proizvoda ili usluga koje je predložila firma Stojanov.

 

Lozinke i pristup

U postupku registracije, Vi birate ime korisnika i lozinku. Vi ste u potpunosti odgovorni za očuvanje poverljivosti Vaše lozinke i imena korisnika. Isto tako, u potpunosti ste odgovorni za sve radnje izvršene pod Vašim imenom korisnika. Ne zaboravite da isključite vezu sa Internetom nakon svakog korišćenja web stranice.

Firma Stojanov neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu koji se mogu pojaviti ako neko drugi koristi Vaše korisničko ime ili lozinku, sa ili bez Vašeg znanja.

 

Podaci o proizvodima i uslugama

Ove stranice na jedinstven način predstavljaju proizvode i usluge firme Stojanov dostupne u Republici Srbiji.

Informacije koje firma Stojanov objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tačnim i pouzdanim u vreme njihovog unošenja. Međutim, firma Stojanov ne garantuje tačnost, istinitost ili pouzdanost bilo kog podatka koji se nalazi na ovim web stranicama.

Karakteristike novih vozila predstavljenih na stranici firme Stojanov odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku izdavanja ili ažuriranja predmetnih web stranica. Naznačene cene odgovaraju trenutnom cenovniku firme Stojanov. Usluge predstavljene na stranici odnose se na aktivne članove mreže firme Stojanov u Republici Srbiji. Naznačene cene su preporučene cene.

Firma Stojanov zadržava pravo da u bilo koje vreme, bez prethodne najave, ažurira ili izmeni podatke na svojim web stranicima, naročito one koje se odnose na tehničke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cene, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promene firma Stojanov, njeni članovi mreže ili njeni zaposleni ne snose odgovornost.

Stojanov ne garantuje, niti izričito niti prećutno, uključujući garancije u pogledu upotrebljivosti odnosno pogodnosti za određenu svrhu, niti preuzima bilo kakvu odgovornost za bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sistema, proizvoda ili procesa.

Informacije dostupne na web stranicama ne smeju se smatrati osnovom za donosenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu saglasni da nećete firmu Stojanov smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u vezi sa tim.

Stojanov neće odgovarati ni za kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe neke od informacija dostupnih na ovim web stranicama.

Mreža firme Stojanov stoji vam na raspolaganju za sve informacije, naročito one vezane za cene, dostupnost predstavljenih modela, kao i najnovije promene na modelima. U tom smislu predlažemo konsultacije sa odgovarajućim stručnjakom koji će biti u mogućnosti da Vam da savet posebno prilagođen Vasoj konkretnoj situaciji.

 

Podaci o uslugama finansiranja

U poglavlju o finansiranju naći ćete usluge i cene, koje su opšte definisane uslovima, a koje zavise od prihvatanja dosijea od strane finansijskih institucija. Podaci nisu vezani ugovorom. Registracija Vaših podataka na ovoj stranici ne predstavlja ugovornu obavezu i ne odgovara kreditnoj ponudi.

Samo potpisivanje prethodnih finansijskih ponuda i stavljanje svih dokumenata koja podupiru Vaše izjave, omogućiće osobi zaduženoj za finansiranje donošenje konačne odluke koja se odnosi na Vaš zahtev za finansiranje. Zbog interaktivnog karaktera stranice, ponude koje ćete ovde pronaći mogu se razlikovati, pa je stoga lice zaduženo za finansiranje lišeno svake odgovornosti. Ponude su važeće samo uz prihvatanje dosijea.

 

Lični i javni podaci

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na Internetu može biti nesigurno i podložno neovlašćenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi.

Većinu stranica možete posetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovde sadržana izjava o zaštiti ličnih podataka objašnjava način prikupljanja i korišćenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatraće se poverljivim u skladu sa relevantnim propisima Republike Srbije, pa ih zbog toga firma Stojanov, nase poslovnice, kao i članovi naše prodajne mreže mogu koristiti samo u skladu sa zakonskim odredbama koje su na snazi, a tiču se poverljivosti podataka.

Firma Stojanov je dužna da štiti sigurnost Vaših ličnih podataka. Naročito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, firme Stojanov neće odati podatke koje bi trećim licima mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci ličnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka firme Stojanov, kako bi se mogli koristiti prema zakonskim propisima koji su trenutno na snazi, u shodno niže navedenoj Izjavi o zaštiti ličnih podataka na koju pristajete pristupom web stranicama firme Stojanov.

Na temelju datiranog i potpisanog pismenog zahteva poslatog na adresu firme Stojanov, možete iskoristiti sledeća prava: – Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši lični podaci procesuirani ili ne; – Ažurirati date lične podatke; – Uskratiti odobrenje za dalje držanje, obradu i procesuiranje Vaših ličnih podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vasu ličnu situaciju; Delimično ili potpuno komercijalno korišćenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pismenog odobrenja firme Stojanov, poslovnica ili radnika prodajne mreže.

Javni podaci

Javni podaci koje nam možete poslati, a odnose se na Vaše želje, Vaše glavne interese ili hobije, koriste se za stvaranje i predlaganje proizvoda i usluga prilagodenih Vašem ukusu. Moguće je da automatski dobijemo podatke koji nisu vezani uz odredenu osobu, kao sto su tip pretrazivača koji koristite, platforma Vaseg računara ili ime domena koji koristite za pristup nasoj stranici.

Izjava o zaštiti ličnih podataka

Saglasni ste i prihvatate da su Vaši lični podaci i informacije koje ste dali namenjeni bazi podataka firme Stojanov, povezanih preduzeća unutar Stojanov Grupe, kao i dilera i članova Stojanov komercijalne mreže.

Podaci i date informacije biće sačuvani u bazi podataka firme Stojanov i smatraće se poverljivima.

Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog prirode poslova koje obavljaju sa gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup poverljivim podacima, obavezuju se da, osim u slučajevima propisanim relevantnim zakonskim propisima, neće saopštiti takve podatke trećim licima, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste. Saglasni ste i prihvatate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane firme Stojanov, povezanih preduzeća i članova Stojanov komercijalne mreže, za svrhe obrade tržišta, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obaveštenja i da se neće koristiti u druge svrhe, osim u zakonom propisanim slučajevima ili uz Vašu pismenu saglasnost.

Saglasni ste i prihvatate da firma Stojanov, povezana preduzeća, kao i članovi Stojanov komercijalne mreže mogu publikovati i u reklamne svrhe koristiti rezultate dobijene obradom tržišta, statističkim, analitičim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani na osnovu podataka i informacija dobijenih od Vas.

Publikovani i u reklamne svrhe korišćeni rezultati biće prikazivani zajedno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o Vama.

Mrežni kolačići – Cookies

Kada neko poseti stranicu, mrežni kolačić – cookie se pojavljuje na korisnikovom računaru (ako kupac prihvata mrežni kolačić – cookie) ili je očitan ako je korisnik već ranije posetio tu stranicu.

Jedna od funkcija mrežnog kolačića – cookie je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posećenosti stranice koja je gore opisana. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan sa Vašim ličnim podacima. Ta nam tehnologija govori koliko je korisnika posetilo glavne delove (kao što su linkovi ili grafovi) na našoj web stranici.

Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim ličnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korišćenju Stojanov web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvata mrežne kolačiće – cookies.

Ako odaberete tu opciju, moći ćete da vidite tekst na ekranu, ali nećete imati personalizovanu posetu niti ćete moći da se pretplatite na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti Prihvati Cookies upozorenje u Microsoft Explorer-u:

1. Kliknite View, zatim Options.
2. Kliknite Advanced Tab.
3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

Želite li onemogućiti Prihvati Cookies upozorenje u Netscape Navigator-u:

1. Kliknite Options, zatim Network Preferences.
2. Kliknite Protocols Tab.
3. Kliknite Warn pre kućice Accepting Cookies.

Linkovi

Ukoliko želite da objavite link koji vodi na vašu internet stranicu morate imati prethodno pismeno odobrenje od strane firme Stojanov.

Da biste to učinili morate da kontaktirate web mastera stranice firme Stojanov.

Firma Stojanov čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da Vas sva preusmeravanja sa naših Internet stranica upute na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan u smislu da ne podstiče negativnosti.

Međutim, kako Vas naš link može uputiti na bilo koju adresu na Internetu, a pošto se web stranice i adrese na mreži brzo menjaju, firma Stojanov nema nadzor nad stranicama koje se uz nju pojavljuju i ni u kom slučaju nije odgovorna za njihov sadržaj i/ili ažuriranje, niti za sadržaj koji se odnosi na te stranice.

Svi su delovi postojeće stranice, uključujući i njeni linkovi, namenjeni samo Vama ali firma Stojanov ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmeri.

Ograničenje odgovornosti

Materijal na ovoj web stranici je na raspolaganju takav kakav jeste bez garancija bilo koje vrste, bilo iziričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost.

Stojanov ne garantuje da će ove web stranice uvek biti dostupne i raspoložive ili da neće sadržati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Ni pod kojim uslovima firma Stojanov, njene poslovnice ili članovi naše prodajne mreže nisu odgovorni za direktne ili indirektne nedostatke, oštećenja ili gubitak, posebno za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili finansijske nedostatke, koji su rezultat konsultacija ili korišćenja ove stranice ili stranica koje su sa njom povezane.

Sadržaj ovih stranica nije ugovorno vezan

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cene odgovaraju definiciji u trenutku izdavanja ili ažuriranja stranica.

Iste su prezentirane samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane firme Stojanov, njenih poslovnica ili članova njene prodajne mreže. Moguće su greške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na stranici podložni su ograničenjima.

Morate voditi računa o tome, da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite našu web stranicu.

Stojanov neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, direktnu ili indirektnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

Merodavno pravo

Ovim prihvatate primenu materijalnog prava Republike Srbije kao merodavnom za tumačenje, primenu i pravno dejstvo svih prava, ograničenja i uslova upotrebe ovih web stranica.

Sudovi sa sedištem na teritoriji Republike Srbije isključivo su nadležni za sve zahteve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih web stranica ili u vezi sa njima.

Stojanov ne garantuje da su materijali sadržani na predmetnim web stranicama primereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovara za pristup istima sa teritorija države gde je njihov sadržaj zakonom zabranjen.

Smatraće se da je pristup web stranicama sa navedenih lokacija preduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema merodavnom pravu.

Ažuriranje opštih uslova

Stojanov zadržava pravo ažuriranja ili izmene uslova korišćenja u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Najnovija verzija opštih uslova korišćenja može se pregledati klikom na link Pravne informacije koja se nalazi na dnu web stranice.